Skip directly to content

Podmínky používání internetových stránek společnosti Pfizer, spol. s r.o.

Vítáme Vás na internetové stránce, kterou Vám přináší společnost Pfizer, spol. s r.o., se sídlem Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 492 44 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20616 (dále jen „Pfizer“). 

Práva a povinnosti společnosti Pfizer a uživatelů při poskytování a používání těchto stránek se řídí příslušnými právními předpisy a těmito podmínkami používání (dále jen „Podmínky používání“).

Prosíme, abyste si pečlivě přečetli a seznámili se s těmito Podmínkami používání před tím, než tyto stránky začnete používat. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Pfizer je oprávněna tyto Podmínky používaní měnit dle potřeby a svého uvážení. Vyzýváme Vás proto, abyste se vždy seznamovali s aktuálním zněním těchto Podmínek používání, protože jejich změny vstupují v platnost okamžikem jejich uveřejnění na těchto stránkách. 

Přístupem na tuto internetovou stránku a jejím používáním potvrzujete, že jste si tyto Podmínky používání přečetli, porozuměli jim a souhlasili s nimi. 

Jestliže nesouhlasíte s Podmínkami používání, nesmíte na tyto stránky vstupovat ani je používat .

1. Použití internetové stránky

Informace poskytované na této internetové stránce slouží pouze pro všeobecné informační a vzdělávací účely. Určité sekce této internetové stránky jsou určeny pro specifické návštěvníky. Váš přístup k informacím a použití informací obsažených na této internetové stránce se řídí těmito Podmínkami používání.

Jako uživatel internetové stránky se zavazujete, že při jejím používání se budete řídit platnými právními předpisy České republiky, budete vždy konat v souladu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Podmínkami používání. Jako uživatel se zavazujete, že zejména nebudete:

  • používat internetovou stránku v rozpore s právy duševního vlastnictví,
  • jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu internetové stránky bez výslovného souhlasu společnosti Pfizer,
  • zasahovat jakýmkoli způsobem do bezpečnosti internetové stránky,
  • zasahovat do používání internetové stránky jinými uživateli,
  • rozesílat nevyžádané zprávy (spamy) a řetězové zprávy,
  • šířit na těchto stránkách zprávy anebo materiály porušující právní předpisy, dobré mravy anebo veřejný pořádek.

2. Obsah

Společnost Pfizer vynaloží přiměřené úsilí, aby na této internetové stránce byly zahrnuty přesné, správné, úplné a aktuální informace, ale neposkytuje žádné záruky nebo ujištění za správnost, přesnost, aktuálnost ani úplnost na stránce uvedených informací a jiného obsahu ani jeho vhodnost pro jakýkoliv účel. Přístup na tuto internetovou stránku a využívání jejího obsahu činíte na vaše vlastní odpovědnost a nebezpečí. Společnost Pfizer ani jiné společnosti z celosvětové skupiny Pfizer, ani subjekty podílející se na tvorbě a poskytování této stránky nejsou povinni k náhradě jakékoli škody (včetně škody na vašem počítačovém zařízení a škody způsobené zavirováním vašeho počítačového zařízení) a nemajetkové újmy, které mohou uživateli vzniknout v důsledku vstupování na tuto stránku, jejího používání, spoléhání na její obsah anebo jeho využívání či nemožnosti na stránku vstoupit a její obsah využívat. 

3. Soukromí

Společnost Pfizer respektuje soukromí uživatelů jí poskytovaných internetových stránek. Prosíme, přečtěte si Zásady pro ochranu soukromí, vydané společností Pfizer, které vysvětlují práva a povinnosti uživatelů s ohledem na informace zveřejněné na této webové stránce. Přístup k jednotlivým součástem internetových stránek může být ze strany společnosti Pfizer úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele stránek ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude společnosti Pfizer s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezila jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. To se netýká stránek obsahujících zákonem nebo jinými regulatorními předpisy stanovené informace - přístup na takové stránky není poskytnutím osobních informací podmíněn.

4. Internetové stránky třetích stran a odkazy

Tato internetová stránka může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky provozované třetími stranami, nad nimiž nemá společnost Pfizer žádnou kontrolu. Takové odkazy jsou poskytovány jen příležitostně. Obdobně, tato internetová stránka společnosti Pfizer může být zpřístupněna prostřednictvím odkazů od třetích stran, nad nimiž nemá společnost Pfizer žádnou kontrolu. Společnost Pfizer neodpovídá za obsah internetových stránek třetích stran, na něž může být na stránkách společnosti Pfizer odkazováno. Společnost Pfizer neposkytuje žádné záruky nebo ujištění za správnost, přesnost, aktuálnost ani úplnost jakékoliv informace obsažené na internetových stránkách třetích osob a není povinna k náhradě žádné škody ani nemajetkové újmy případné uživateli vzniklé přístupem na odkazovanou stránku třetích osob, jejím využíváním či spoléháním na její obsah či jeho využíváním anebo nemožností jejich používání. Začlenění odkazu na třetí strany anebo internetové stránky třetích stan na této internetové stránce, neznamená podporu nebo doporučení těchto třetích stran či jejich internetových stránek ani výrobků či služeb jimi nabízených ze strany společnosti Pfizer.

5. Medicínské informace

Tato internetová stránka může obsahovat všeobecné informace týkající se různých zdravotních stavů, jejich prevence a léčby. Takové informace jsou poskytovány pouze pro informativní účely a nejsou míněny jako náhrada za rady poskytované lékařem, lékárníkem nebo jiným kvalifikovaným odborníkem ve zdravotnictví. Pacienti by neměli používat informace obsažené na této internetové stránce pro diagnostikování zdravotních potíží anebo nemoci. Společnost Pfizer neposkytuje záruku za správnost, přesnost, aktuálnost a úplnost těchto informací a není povinna k náhradě jakékoli škody či újmy případně vzniklé spolehnutím se na tyto informace, jejich použitím či postupem v souladu s nimi. V případě zdravotních potíží by měl uživatel vyhledat odbornou pomoc lékaře nebo jiného odborníka ve zdravotnictví.

6. Nedůvěryhodné informace

S výhradou všech platných ustanovení a podmínek stanovených v našich Zásadách pro ochranu soukromí, jakékoliv komunikace nebo jiné materiály, které nám zasíláte prostřednictvím internetu nebo vyvěšujete na internetové stránce elektronickou poštou nebo jiným způsobem, jako jsou například dotazy, připomínky, návrhy a podobně, jsou a budou v rozsahu přípustném podle použitelných právních předpisů považovány za nedůvěryhodné a společnost Pfizer nepřebírá žádné závazky jakéhokoliv druhu vztahující se k takovým informacím. Společnost Pfizer bude v rozsahu přípustném podle použitelných právních předpisů oprávněna využívat kterékoliv myšlenky, koncepce, know-how nebo techniky obsažené v takových komunikacích pro jakýkoliv účel, včetně, avšak bez omezení, k vývoji, výrobě a marketingu produktů.

7. Ochranné známky

Název a ochranná známka (logo) Pfizer a veškeré názvy produktů, vyskytující se anebo nevyskytující se vytištěné velkým (tučným) písmem nebo spolu se symbolem obchodní známky, jsou registrované ochranné známky společnosti Pfizer, jiných společností z celosvětové skupiny Pfizer, subjektů, které společnosti Pfizer anebo jiné společnosti z celosvětové skupiny Pfizer poskytly licenci anebo partnerů joint-venture, pokud není uvedeno jinak. Použití nebo zneužití těchto ochranných známek nebo kteréhokoliv jiného materiálu, kromě v tomto dokumentu dovolených anebo bez předchozího písemného souhlasu vlastníka ochranné známky, je výslovně zakázáno a může být porušením příslušných právních předpisů v oblasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví. Prosíme, abyste vzali na vědomí, že společnost Pfizer aktivně a s využitím všech dostupných právních prostředků prosazuje svá práva ke svému duševnímu a průmyslovému vlastnictví.

8. Autorská práva

Celý obsah této internetové stránky je chráněn autorskými právy dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, případně dle jiných příslušných právních předpisů. Společnosti Pfizer patří všechna autorská práva k vlastnímu obsahu, který umisťuje na těchto stránkách, včetně avšak nejen textu, designu stránek, obrázků a multimediálních souborů. Obsah této internetové stránky smí být kopírován výhradně pro nekomerční použití jednotlivcem při současném zachování všech autorských práv společnosti Pfizer. Kromě toho, co je výslovně stanoveno výše, nesmíte jinak kopírovat, zobrazovat, stahovat, rozšiřovat, modifikovat, reprodukovat, znovu publikovat nebo přeposílat žádné informace, texty nebo dokumenty obsažené na této webové stránce nebo jakékoliv části z této webové stránky v žádném elektronickém médiu nebo trvalém záznamu, nebo vytvářet jakékoliv odvozené dílo na základě takových zobrazení, textů nebo dokumentů, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Pfizer. Nic z toho, co je obsaženo v tomto dokumentu, není myšleno a nemá být vykládáno jako udělení jakékoliv licence nebo práva týkajícího se kteréhokoli patentu anebo ochranné známky společnosti Pfizer, nebo jakékoli jiné osoby.

9. Neplatnost, kde je zakázáno

Tato internetová stránka a její obsah je zamýšlena tak, aby splňovala právní předpisy České republiky. Ačkoliv informace na této internetové stránce jsou přístupné i pro uživatele mimo Českou republiku, informace týkající se produktů společnosti Pfizer jsou určeny pouze k použití pro území České republiky. Ostatní země mohou mít právní předpisy a lékařskou praxi odlišnou od těch, které jsou platné v České republice. Společnost Pfizer si vyhrazuje právo omezit zajištění svých produktů nebo služeb pro kteroukoliv osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci a/nebo omezit množství nebo kterýkoliv produkt nebo služby, které poskytuje. Jakákoliv nabídka či informace poskytnutá na této webové stránce je neplatná tam, kde je její poskytnutí příslušnými právními předpisy zakázáno. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách provozovaných společností Pfizer nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi společností Pfizer a uživatelem stránek provozovaných společností Pfizer, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

10. Různé

Jestliže nějaké ustanovení těchto Podmínek pro použití je považováno za nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné, pak takové ustanovení bude oddělitelné bez vlivu na vykonatelnost všech zbývajících ustanovení. Tímto souhlasíte, že všechny spory a soudní řízení přímo anebo nepřímo vyplývající z užívání této internetové stránky budou řešeny příslušnými soudy České republiky.